Růst regulovaných poplatků v roce 2024

V přílohách prezentujeme podkladovou analýzu SVSE k vývoji regulovaných složek ceny energie dle návrhu Cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2024. prezentace byla rozeslána na Svaz průmyslu a dále oborovým svazům energeticky náročných odvětví. V příloze dále budeme připojovat jejich stanoviska.

Připomínka SVSE k CRel2024  ,Analýza SVSE: 231031 Vyhodnocení CR el 2024

Dopis Prezidenta SP ČR Pripominky CR elektro pro 2024 Pripominky CR plyn pro 2024

Návrh TZ OU k regulovaným složkám_ Návrh Stanoviska SCHP k regul. 24 Návrh TZ sklo, keramika

CR el 2024

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu

V průběhu srpna 2023 probíhá diskuze a sběr připomínek k upravenému Národnímu klimaticko-energetickému plánu (NKEP). Upravený Plán je založen na analytickém podkladu (SEEPIA) vytvořeném UK ve spolupráci s MŽP se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život, projektů SS04030013 Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik a TK01010119:
Integrované modely pro analýzu dopadů regulací a simulace dlouhodobých scénářů vývoje energetiky.

V tomto příspěvku budeme publikovat jak vývoj verzí NKEP, tak jednotlivé relevantní připomínky

Aktualizace Vnitrostátního plánu ČR (po MPŘ) (10.10.2023) Vypořádání připomínek k Vnitrostátním plánu (10.10.2023)_v2

Připomínky SVSE k NKEP

Připomínky N4G Připomínky OÚ Připomínky EPH Připomínky SP ČR_NKEP_verze 28.8.2023

SEEPIA_NECP_modelovani_2023_08_21a SEEPIA_NKEP_2023_(draft_Aug21) Vnitrostani plan CR v oblasti energetiky a klimatu (11.5.2023)

Společný nákup plynu v EU

V tomto příspěvku budou publikovány všechny relevantní materiály týkající se uvedeného tématu.

More details on the mid-term product and the platform can also be found at the PRISMA website: What Are the Differences Between Short-Term and Mid-Term Tenders? : AggregateEU (prisma-capacity.eu) or AggregateEU Hub : AggregateEU (prisma-capacity.eu)

 

Industry views regarding the prolongation of the joint purchasing &__ demand aggregation mechanism

MS visit – AggEU CZ 2. CEE RG discussion paper – company cooperation 2023-04-13_Notes from Aggregate EU – Regional Meeting NWE EC Slides Workshop 7 March Aggregate EU final PRISMA 2023-03-07 Regional group meeting final

PF 2023

Stanoviska SVSE, IFIEC Europe a AEII k vysokým cenám energií, opatření EU a ČR

SVSE  přispělo na nabídku MPO k  formulaci rámcové pozice ČR  k  komise EU k cenám energií. Stanovisko SVSE, Stanovisko IFIEC Europe a pozici ČR najdete v Příloze.

Odpověď KS na dopis IFIEC 2022-10-21 European industry in a perfect stormV2

221101 Odpověď na dopis MPO   20220905 TZ dopis ohledně energií premiérovi Final

2022-09-22 Alliance Energy__ Intensive Industries – ETS – RepowerEU – Free allocation

220906 Letter to Mrs. von der Layen

Připomínky SVSE k novele 344_2012 Sb

220629 Stanovisko SVSE k stavu nouze v plynárenství

2022 05 20 reply letter IFIEC_final 

20220511+EIIs+statement_ENVI+vote_LOGOS+and+SIGNATURES_CZ

Open Letter IFIEC Europe 20220406

220331 Dopis ASKPCR na MPO PLYN_

dopis SP na premiéra-ceny energií

20220324 Dočasný krizový rámec

20220308 RePowerEU

RP_MPO_Toolbox_vysoké ceny energií_final

Stanovisko Sdružení velkých spotřebitelů energií

tackling_rising_energy_prices_a_toolbox_for_action_and_support

Joint-statement-on-affordable-clean-energy_20-10-21_FINAL

Stanoviska k politice EU Fit_for_55

V tomto příspěvku uvádíme všechna stanoviska evropských a českých organizací k návrhu nových milníků na dosažení cílů evropské politiky  na dosažení cílů klimatické politiky EU „Green Deal“

Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR – Situační zpráva Deloitte, duben 2022

MPO_Situační zpráva_19052022_update2

Stanovisko oborových svazů energeticky intenzivního průmyslu a SVSE:

20210929 Dopis asociací k FF55_Final

Stanoviska Svazu průmyslu a dopravy ČR a  Hospodářské komory ČR

Pozice SP ČR k balíčku Fit for 55 210915_Fit for 55_stanovisko HK ČR_final

Stanovisko IFIEC Europe, na kterém SVSE spolupracovalo.

210714 IFIEC EUROPE fitfor55 press release

Přestup SVSE od AEM k ČSZE

Důvodová zpráva

V souvislosti se záměrem začlenění Asociace energetických manažerů (AEM) do Českého svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) schválila valná hromada AEM  integraci vybraných aktivit do ČSZE  ve 3 samostatných a nezávislých krocích:
• převod práv k periodiku „Energetika“ od 1.7.2021
• převod činnosti SVSE včetně jeho členů a rozpočtu do ČSZE jako samostatné nečlenské sekce SVSE a samostatného účetního střediska bez právní subjektivity
• vstup AEM (jako spolku se zachováním IČO) do Manažerské sekce jako člena s vlastní členskou základnou, rozpočtem a identitou AEM.

Výroční členská schůze SVSE konaná 23. 6. schválila Důvodovou zprávu, navrhující přestup SVSE  do samostatné sekce v ČSZE s vlastním Statutem, rozpočtem a finančním účtem. VČS schválila Statut samostatné sekce a rozpočet na rok 2021 včetně výše členských příspěvků a plateb za služby SVSE členům.

Rozhodným dnem přestupu je datum 1. 8. 2021. Od tohoto data jsou veškeré náklady na činnost SVSE hrazeny z účtu sekce při ČSZE.

Dochází k následujícím změnám kontaktů:

Nová adresa:  BB Centrum, budova Beta Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Telefonní čísla: 222 250 320, 220 510 391

E-maily: mailto:svse@csze.czmailto:csze@csze.cz

Webová stránka:https://svse-csze.cz/

Více na stránce Kontakty tohoto webu. Adresy svse@aem.cz a http://svse-aem.cz zůstanou funkční do 1.9. 2021

Názory některých politiků na těžký průmysl ohrožují budoucí ekonomickou prosperitu Česka

Níže uvedený článek do časopisu Energetika vznikl jako reakce na výroky některých politiků v souvislosti s rozdělením prostředků v Modernizačním fondu.

2105 článek do Energetiky

Vodíková strategie

V tomto příspěvku budeme publikovat materiály týkající se vodíkové strategie tj. záměru výroby, distribuce a spotřeby vodíku i podpory investic v této oblasti.

11. 11. proběhl seminář MPO – Vodík, cesta k transformaci hospodářství. Prezentace ke stažení zde.

Vodikova-strategie_CZ_MSV-11-11-2021_final_2

Do 21. 6. proběhlo připomínkové řízení k poslední verzi Vodíkové strategie. Materiál byl schválen vládou 26.7.2021.

85_Material    vodíková strategie

5. 3. byla Vodíková strategie ČR aktualizována na základě došlých připomínek a námětů. Aktualizovaná verze má pořadí 004.

Vodikova strategie_v004

17.2. prezentovalo MPO  výchozí verzi Vodíkové strategie ČR k připomínkám širší odborné veřejnosti – viz příloha. SVSE zaslalo připomínky přes MŽP již dříve – viz Členská sekce, Zápis z předsednictva č 206. V přílohách je prezentace Strategie i celý dokument, a dále vyjádření provozovatelů přenosu a distribuce ZP k možnostem přimíchávání vodíku.

Vodikova Strategie 17. 2.2021

Pozice CZ plynárenství k otázce vodíku v síti   Vodík v sieti SPP-D

Green Deal

V tomto příspěvku budeme publikovat prezentace, materiály a stanoviska k strategii EU k dosažení prvního CO2 neutrálního kontinentu do roku 2050.

Stanovisko IFIEC Europe k GoO (Garantees of Origin)

IFIEC Europe position on Guarantees of Origin

Stanovisko IFIEC Europe k CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

20220421 IFIEC WPGD CBAM position – final

Stanovisko IFIEC Europe k CEEAG (Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines), k jednotlivým odstavcům je přiložen i český překlad.

21630 IFIEC response CCEAG cz_draft

Stanovisko IFIEC Europe k revizi systému obchodování s povolenkami EU ETS.

20210518 IFIEC Europe – EU ETS__ Directive Upgrade Needed – final

V příloze naleznete dopis Aliance pro energeticky intenzivní průmysl adresovaný Výboru stálých zástupců (COREPER I) Rady EU a zástupcům komise s doporučením  revize systému EU ETS, a dále dopis s doporučením k plnění cílů Green Deal na 55% do roku 2030.

20210506 Emissions Trading__ System_Energy intensive industries’paper_FINAL

20210506 Fit for 55 package_Energy__ intensive industries‘ letter_FINAL

Upozorňujeme na zajímavý  článek Ing. Zbořila k problematice plnění klimatických cílů

Ekonomická a technická proveditelnost snižování emisí

V příloze jsou stanoviska IFIEC Europe k EEAG a EU Taxonomy

201215 IFIEC answer to EU Taxonomy Draft 201209 IFIEC response to EU Commission IIA on EEAG revision

Stanoviska IFIEC Europe k jednotlivým strategií cíle EU Green Deal jsou shrnuty v dokumentu pro schůzku s komisařem p. Timmermansem:

20201109 IFIEC Presentation Cabinet Timm (1)

Předali jsme prostřednictvím HK ČR připomínky IFIEC Europe k aktualizaci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) a k dokumentu Vnitrostátní cíle snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí) – přezkum na základě plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030 (ESR)

201117 IFIEC Answer to inception Impact assessment on ESR

201117 IFIEC Answer to inception Impact assessment on ETS

V listopadu proběhlo vyhodnocení dotazníků k CBAM a organizace zasílaly stanoviska pro europoslance. V příloze je naše stanovisku v rámci IFIEC Europe a stanovisko Business Europe.

201028_CBA_BU 2020-10-27 IFIEC position paper on CBAM

V říjnu proběhly připomínky k Vodíkové strategii EU. V příloze je také stanovisko IFIEC Europe k této strategii.

2020 EU hydrogen_strategy , 20200909 IFIEC – response EC Hydrogen Strategy VEMW

V září  proběhlo dotazníkové řízení EK na téma Border Carbon Adjustments. Materiál na toto téma, tj. způsob přeshraničního obchodování s CO2 mezi EU a dalšími státy naleznete v příloze.

20200929-CBAM-Issues-and-Options-Paper-F-2

V příloze naleznete aktivity a stanoviska IFIEC Europe k dílčím politikám EU v rámci cíle dekarbonizace Evropy.

2020-09-10 AEII Letter to VP Timmermans Final EED needs to avoid capping energy 2020-09-RED needs to supply clean, affordable and secure renewable energy 2020-09-15 IFIEC Contribution to__ Roadmap Review of the Directive 201227EU on energy efficiency (6)IFIEC DGCOMP CEF 08-07-20 (5)

V červnu proběhlo dotazníkové řízení k stanovení klimatických cílů EK do roku 2030. SVSE se podílelo na stanovisku a odpovědi IFIEC Europe.

IFIEC_attachment_consultation2030target_clean

V květnu proběhlo připomínkování dotazníku EK k integraci energetických trhů v EU (Smart Sector Integration Strategy). V příloze najdete připomínky IFIEC Europe a připomínky Eurochambers (doplněné SVSE)

IFIEC Europe_Contribution EU strategy sector integration    200512_návrh EUROCHAMBRES_SVSE

V příloze je uvedena finální odpověď  IFIEC Europe na konzultaci  COM k navrhovanému klimatickému zákonu EU.

IFIEC_Consultation_Climate Law  IFIEC_PositionPaper_EUClimatLaw_final

Zajímavý článek Ing. Josefa Zbořila publikovaný 09. 03. 2020 v časopisu PRO-ENERGY

Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná

Připomínky SVSE, HK ČR a SP ČR IFIEC Europe k 2030 Climate Target Plan. Připomínky SVSE byly podány prostřednictvím HK, kde tvoří podstatnou část tohoto materiálu.

Připomínky SVSE a OU ke Climate Ambition Target 2030 Stanovisko HK k 2030 Climate Target Plan Stanovisko SP k Target Plan 2030 200410 IFIEC Answer Climate Target Pla2030 Climate Target Plan

Materiály a konzultace  k EU politice Green Deal:

200214 European Green Deal_Industry4Europe_Brussels

200109 Consultation 2050 climate neutrality PART-2020-7517V1     200204 IFIEC answer to Green Deal Consultation

200120 Decarbonisation and smart sector integration

190326 HK Energetika a doprava  200123 Role CO2 v klimatických změnách

181128 A Clean Planet for all 191129 Průmysl a klima_2050_