Stanoviska k politice EU Fit_for_55

V tomto příspěvku uvádíme všechna stanoviska evropských a českých organizací k návrhu nových milníků na dosažení cílů evropské politiky  na dosažení cílů klimatické politiky EU „Green Deal“

Stanovisko oborových svazů energeticky intenzivního průmyslu a SVSE:

20210929 Dopis asociací k FF55_Final

Stanoviska Svazu průmyslu a dopravy ČR a  Hospodářské komory ČR

Pozice SP ČR k balíčku Fit for 55 210915_Fit for 55_stanovisko HK ČR_final

Stanovisko IFIEC Europe, na kterém SVSE spolupracovalo.

210714 IFIEC EUROPE fitfor55 press release

Přestup SVSE od AEM k ČSZE

Důvodová zpráva

V souvislosti se záměrem začlenění Asociace energetických manažerů (AEM) do Českého svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) schválila valná hromada AEM  integraci vybraných aktivit do ČSZE  ve 3 samostatných a nezávislých krocích:
• převod práv k periodiku „Energetika“ od 1.7.2021
• převod činnosti SVSE včetně jeho členů a rozpočtu do ČSZE jako samostatné nečlenské sekce SVSE a samostatného účetního střediska bez právní subjektivity
• vstup AEM (jako spolku se zachováním IČO) do Manažerské sekce jako člena s vlastní členskou základnou, rozpočtem a identitou AEM.

Výroční členská schůze SVSE konaná 23. 6. schválila Důvodovou zprávu, navrhující přestup SVSE  do samostatné sekce v ČSZE s vlastním Statutem, rozpočtem a finančním účtem. VČS schválila Statut samostatné sekce a rozpočet na rok 2021 včetně výše členských příspěvků a plateb za služby SVSE členům.

Rozhodným dnem přestupu je datum 1. 8. 2021. Od tohoto data jsou veškeré náklady na činnost SVSE hrazeny z účtu sekce při ČSZE.

Dochází k následujícím změnám kontaktů:

Nová adresa:  BB Centrum, budova Beta Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Telefonní čísla: 222 250 320, 220 510 391

E-maily: mailto:svse@csze.czmailto:csze@csze.cz

Webová stránka:https://svse-csze.cz/

Více na stránce Kontakty tohoto webu. Adresy svse@aem.cz a http://svse-aem.cz zůstanou funkční do 1.9. 2021

Názory některých politiků na těžký průmysl ohrožují budoucí ekonomickou prosperitu Česka

Níže uvedený článek do časopisu Energetika vznikl jako reakce na výroky některých politiků v souvislosti s rozdělením prostředků v Modernizačním fondu.

2105 článek do Energetiky

Vodíková strategie

V tomto příspěvku budeme publikovat materiály týkající se vodíkové strategie tj. záměru výroby, distribuce a spotřeby vodíku i podpory investic v této oblasti.

Do 21. 6. proběhlo připomínkové řízení k poslední verzi Vodíkové strategie. Materiál byl schválen vládou 26.7.2021.

85_Material    vodíková strategie

5. 3. byla Vodíková strategie ČR aktualizována na základě došlých připomínek a námětů. Aktualizovaná verze má pořadí 004.

Vodikova strategie_v004

17.2. prezentovalo MPO  výchozí verzi Vodíkové strategie ČR k připomínkám širší odborné veřejnosti – viz příloha. SVSE zaslalo připomínky přes MŽP již dříve – viz Členská sekce, Zápis z předsednictva č 206. V přílohách je prezentace Strategie i celý dokument, a dále vyjádření provozovatelů přenosu a distribuce ZP k možnostem přimíchávání vodíku.

Vodikova Strategie 17. 2.2021

Pozice CZ plynárenství k otázce vodíku v síti   Vodík v sieti SPP-D

Green Deal

V tomto příspěvku budeme publikovat prezentace, materiály a stanoviska k strategii EU k dosažení prvního CO2 neutrálního kontinentu do roku 2050.

Stanovisko IFIEC Europe k CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

210702 IFIEC position paper on CBAM_draft

Stanovisko IFIEC Europe k CEEAG (Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines), k jednotlivým odstavcům je přiložen i český překlad.

21630 IFIEC response CCEAG cz_draft

Stanovisko IFIEC Europe k revizi systému obchodování s povolenkami EU ETS.

20210518 IFIEC Europe – EU ETS__ Directive Upgrade Needed – final

V příloze naleznete dopis Aliance pro energeticky intenzivní průmysl adresovaný Výboru stálých zástupců (COREPER I) Rady EU a zástupcům komise s doporučením  revize systému EU ETS, a dále dopis s doporučením k plnění cílů Green Deal na 55% do roku 2030.

20210506 Emissions Trading__ System_Energy intensive industries’paper_FINAL

20210506 Fit for 55 package_Energy__ intensive industries‘ letter_FINAL

Upozorňujeme na zajímavý  článek Ing. Zbořila k problematice plnění klimatických cílů

Ekonomická a technická proveditelnost snižování emisí

V příloze jsou stanoviska IFIEC Europe k EEAG a EU Taxonomy

201215 IFIEC answer to EU Taxonomy Draft 201209 IFIEC response to EU Commission IIA on EEAG revision

Stanoviska IFIEC Europe k jednotlivým strategií cíle EU Green Deal jsou shrnuty v dokumentu pro schůzku s komisařem p. Timmermansem:

20201109 IFIEC Presentation Cabinet Timm (1)

Předali jsme prostřednictvím HK ČR připomínky IFIEC Europe k aktualizaci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) a k dokumentu Vnitrostátní cíle snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí) – přezkum na základě plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030 (ESR)

201117 IFIEC Answer to inception Impact assessment on ESR

201117 IFIEC Answer to inception Impact assessment on ETS

V listopadu proběhlo vyhodnocení dotazníků k CBAM a organizace zasílaly stanoviska pro europoslance. V příloze je naše stanovisku v rámci IFIEC Europe a stanovisko Business Europe.

201028_CBA_BU 2020-10-27 IFIEC position paper on CBAM

V říjnu proběhly připomínky k Vodíkové strategii EU. V příloze je také stanovisko IFIEC Europe k této strategii.

2020 EU hydrogen_strategy , 20200909 IFIEC – response EC Hydrogen Strategy VEMW

V září  proběhlo dotazníkové řízení EK na téma Border Carbon Adjustments. Materiál na toto téma, tj. způsob přeshraničního obchodování s CO2 mezi EU a dalšími státy naleznete v příloze.

20200929-CBAM-Issues-and-Options-Paper-F-2

V příloze naleznete aktivity a stanoviska IFIEC Europe k dílčím politikám EU v rámci cíle dekarbonizace Evropy.

2020-09-10 AEII Letter to VP Timmermans Final EED needs to avoid capping energy 2020-09-RED needs to supply clean, affordable and secure renewable energy 2020-09-15 IFIEC Contribution to__ Roadmap Review of the Directive 201227EU on energy efficiency (6)IFIEC DGCOMP CEF 08-07-20 (5)

V červnu proběhlo dotazníkové řízení k stanovení klimatických cílů EK do roku 2030. SVSE se podílelo na stanovisku a odpovědi IFIEC Europe.

IFIEC_attachment_consultation2030target_clean

V květnu proběhlo připomínkování dotazníku EK k integraci energetických trhů v EU (Smart Sector Integration Strategy). V příloze najdete připomínky IFIEC Europe a připomínky Eurochambers (doplněné SVSE)

IFIEC Europe_Contribution EU strategy sector integration    200512_návrh EUROCHAMBRES_SVSE

V příloze je uvedena finální odpověď  IFIEC Europe na konzultaci  COM k navrhovanému klimatickému zákonu EU.

IFIEC_Consultation_Climate Law  IFIEC_PositionPaper_EUClimatLaw_final

Zajímavý článek Ing. Josefa Zbořila publikovaný 09. 03. 2020 v časopisu PRO-ENERGY

Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná

Připomínky SVSE, HK ČR a SP ČR IFIEC Europe k 2030 Climate Target Plan. Připomínky SVSE byly podány prostřednictvím HK, kde tvoří podstatnou část tohoto materiálu.

Připomínky SVSE a OU ke Climate Ambition Target 2030 Stanovisko HK k 2030 Climate Target Plan Stanovisko SP k Target Plan 2030 200410 IFIEC Answer Climate Target Pla2030 Climate Target Plan

Materiály a konzultace  k EU politice Green Deal:

200214 European Green Deal_Industry4Europe_Brussels

200109 Consultation 2050 climate neutrality PART-2020-7517V1     200204 IFIEC answer to Green Deal Consultation

200120 Decarbonisation and smart sector integration

190326 HK Energetika a doprava  200123 Role CO2 v klimatických změnách

181128 A Clean Planet for all 191129 Průmysl a klima_2050_

Prezentace ze seminářů k nastavení a fungování Inovačního fondu v rámci EU ETS

Níže naleznete prezentace k seminářů , který pořádalo MŽP 28.11.2019 a IFC 8. 6. 2020 a 15.10. 2020

200608 prezentace z webináře 201015 prezentace z webináře

190603 Innovation Fund workshop C-Energy_Power to gas_19-11_verze3 FINAL_Nizkouhlikove_aktivity_Unipetrolu_k_IF_EU_ETS_upr

Hrozby a příležitosti pro český a evropský průmysl. 20 let činnosti Sdružení Velkých Spotřebitelů Energie (SVSE)

V příloze naleznete článek Ing. Šimečka otištěný v říjnovém čísle časopisu Energetika. Jak název napovídá, článek se věnuje problematice dopadů energetické a klimatické strategie EU na český a evropský průmysl. Článek je doplněn grafy ilustrujícími podíl Evropy na spotřebě energie a emisích CO2 včetně očekávaného světového vývoje.

simecek_5_2019

A Clean Planet for all. A European strategic long term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy

Prezentace dlouhodobé vize v oblasti ekologie pro pracovní skupinu pro životní prostředí EK,

wk08658.en19_prezentace EK

Studie k dosažení neutrálních emisí CO2 v EU do roku 2050

V příloze naleznete studie o vlivu  výše zmíněného tématu, na průmysl. Téma CO2 neutrality se pod tlakem aktivistů stává evropským mainstreamem.

20180425 Towards-an-Industrial-Strategy-FULL-REPORT

eesc-2019-00927-00-00-pa-tra-en

Industrial_Value_Chain_25sept_0

Přehledný diagram návazností “ The Clean Energy Package“

Clean Energy Package – graphic