Statut

Statut „Sdružení velkých spotřebitelů energie „

Článek 1.
Základní ustanovení

 1. Sdružení velkých spotřebitelů energie (zkratka SVSE, dále jen Sdružení) je dobrovolná organizace na území České republiky bez právní subjektivity a je samostatnou sekcí při Českém svazu zaměstnavatelů v energetice.
 2. Sídlem Sdružení je Praha.
 3. Oblastí působnosti Sdružení je celé území České republiky.

Článek 2.
Poslání, cíle a hlavní aktivity Sdružení

 1. Poslání a účel Sdružení je:

Podporovat rozvoj a konkurenceschopnost českého průmyslu a dopravy, jako účastníků energetického trhu na straně spotřeby, aktivitami k zajištění bezpečnosti dodávek a konkurenceschopnosti cen energií.

Usilovat o udržitelnou politiku ochrany klimatu, zejména o zabránění tzv. úniku uhlíku.

 1. Cíle Sdružení:
 1. Zastupovat a reprezentovat velké spotřebitele energie ve vztahu k státním a unijním úřadům a institucím v záležitostech, souvisejících se spotřebou energie, prosazovat potřeby průmyslu a dopravy a uplatňovat připomínky při tvorbě pravidel a legislativy trhu s energií.
 2. Aktivně spoluvytvářet technické, ekonomické a legislativní prostředí pro rozvoj energetických zdrojů a pro dosažení vysoké efektivity spotřeby energií.
 3. Vyjadřovat se k tvorbě evropských i národních pravidel a legislativy na ochranu klimatu.
 4. Poskytovat spotřebitelům informace o připravovaných změnách tržních a regulačních podmínek v energetice a související problematice životního prostředí i základní informace marketingového typu o vývoji spotřeby a cen na energetických trzích.
 1. Hlavní aktivity Sdružení:
 1. Zajišťovat účast zástupců Sdružení v pracovních a řídících komisích, připravujících změny tržních podmínek a regulačních opatření.
 2. Zastupovat zájmy velkých spotřebitelů energií při samostatných jednáních s orgány státní správy a uplatňovat náměty a připomínky členských podniků
 3. Uplatňovat stanoviska velkých českých spotřebitelů energií k vývoji legislativy EU prostřednictvím spolupráce s evropskými, partnerskými organizacemi (IFIEC Europe, VIK)
 4. Vyhodnocovat vývoj cen energií prostřednictvím benchmarkingových analýz a poskytovat tyto informace členům Sdružení.
 5. Informovat členy o výsledcích činnosti SVSE a aktuální problematice energetického trhu pomocí webových stránek Sdružení.
 6. Organizovat vzdělávací semináře k aktuálnímu dění v energetice a životním prostředí.
 7. Účastnit se domácích i mezinárodních konferencí k propagaci stanovisek Sdružení.
 8. Spolupracovat s domácími i mezinárodními organizacemi ve prospěch členů Sdružení
 9. Pravidelně 1x za rok svolávat členskou schůzi Sdružení.

Článek 3.
Členství ve Sdružení

 1. Členem Sdružení může být:
  1. každá právnická osoba, která má roční spotřebu elektřiny včetně vlastní výroby (bez vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny) větší než 1,5 GWh;
  2. každá právnická osoba, která má roční spotřebu zemního plynu větší než 0,5 mil. m3 za rok;
  3. každá právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje komplexní energetické služby (nákup energie, rozvod, údržbu zařízení, vyhodnocování a sledování spotřeb, zajišťuje co nejefektivnější využití energie apod.) pro konečného odběratele splňujícího kritéria uvedena ad a) a b) z jeho pověření.
 2. Každá právnická osoba je ve Sdružení zastoupena fyzickou osobou. Její pověření musí být schváleno statutárním orgánem právnické osoby, kterou zastupuje a písemné pověření předáno na Sdružení.
 3. O přijetí člena rozhoduje předsednictvo Sdružení. Členství vzniká dnem schválení předsednictva Sdružení
 4. Členství zaniká oznámením o ukončení členství. Předsednictvo Sdružení může rozhodnout o vyloučení člena pro neplnění a podstatné porušování členských povinností a závazků.
 5. Práva členů Sdružení:
  1. účastnit se členských schůzí a spolurozhodovat formou hlasování o zásadních rozhodnutích Sdružení, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy;
  2. účastnit se všech akcí pořádaných Sdružením, podílet se na jejich přípravě;
  3. volit a být volen do orgánů Sdružení;
  4. podávat ústní a písemné návrhy, podněty, připomínky a interpelace;
  5. aktivně se účastnit na práci Sdružení;
  6. požadovat informace ze strany Sdružení, pokud tím nebude ohrožena činnost Sdružení a nebude to v rozporu s jeho povinnostmi a závazky;
  7. zapojit své odborníky do činnosti příslušných pracovních skupin;
  8. požadovat, aby stanoviska Sdružení, prezentovaná vůči vnějším orgánům a organizacím, či podpora jednoho člena nebo skupiny členů Sdružení, nebyly v rozporu se zájmy kteréhokoliv člena;
  9. obdržet přístupová hesla pro vstup členské části webových stránek Sdružení.
 6. Povinnosti členů Sdružení:
  1. dodržovat Statut Sdružení a podporovat činnost SVSE;
  2. přispívat na činnost Sdružení způsobem a výší schválenými členskou schůzí;
  3. plnit usnesení přijatá Předsednictvem (na výroční či na mimořádné chůzi Sdružení);
  4. oznamovat Sdružení každou změnu podstatnou pro členství;
  5. prezentovat Sdružení ve svých obchodních vztazích s cílem získat další členy.

Článek 4.
Řídící orgány Sdružení

Řídící orgány Sdružení jsou:

 • členská schůze
 • předsednictvo Sdružení
 • Výkonný tajemník

Článek 5.
Členská schůze

 1. Vrcholným orgánem Sdružení je členská schůze za účasti všech členů Sdružení.
 2. Členská schůze, zejména:
  1. schvaluje statut a jeho případné změny;
  2. volí a odvolává předsednictvo;
  3. schvaluje program činnosti na rok a hlavní směry činnosti Sdružení;
  4. projednává zprávy předsednictva o činnosti a schvaluje je;
  5. schvaluje rozpočet včetně rozpočtové rezervy a roční účetní uzávěrky;
  6. rozhoduje o zrušení Sdružení;
  7. schvaluje na návrh předsednictva způsob financování činnosti, včetně výše záloh na služby poskytované členům;
  8. vytváří na základě potřeb a požadavků členů odborné pracovní skupiny nebo komise.
 3. Členská schůze se schází jednou ročně. Svolává ji předsednictvo 30 dnů před jejím konáním elektronickou pozvánkou, která musí obsahovat místo, termín konání a návrh programu.
 4. Mimořádnou členskou schůzi svolává předsednictvo do 30 dnů, požádá-li o to alespoň 1/5 členů Sdružení.
 5. Pozvánky na členskou schůzi musí být členům zasílány tak, aby bylo prokazatelné jejich převzetí adresátem.
 6. Každý člen Sdružení je na členské schůzi zastoupen jedním zplnomocněným zástupcem, který má váhu jednoho hlasu.
 7. Členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů Sdružení vzhledem k celkovému počtu členů Sdružení.
 8. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze platí zásada nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů nebo jejich písemně pověřených zástupců.
 9. Způsob jednání členské schůze, předsednictva popřípadě dalších orgánů Sdružení se řídí schváleným Jednacím řádem.

 

 

Článek 6.
Předsednictvo

 1. Předsednictvo řídí práci Sdružení, zejména práci jednotlivých odborných komisí, koordinuje jejich činnost a schvaluje konečná znění stanovisek Sdružení.
 2. Předsednictvo má 5 – 9 členů, jsou voleni členskou schůzí Sdružení na čtyři roky, nestanoví-li členská schůze jinak.
 3. Předsednictvo si volí předsedu a 2 místopředsedy předsednictva.
 4. Členové předsednictva jsou za svou činnost odpovědni členské schůzi Sdružení.
 5. Předsednictvo zejména:
  1. předkládá členské schůzi zprávu o činnosti;
  2. svolává členskou schůzi;
  3. navrhuje kandidátku předsednictva;
  4. rozhoduje o vyloučení člena Sdružení;
  5. navrhuje jmenování tajemníka Sdružení;
  6. řídí a kontroluje práci tajemníka;
  7. vytváří odborné sekce nebo pracovní skupiny dle potřeby Sdružení nebo žádosti členů;
  8. za svoji práci je odpovědno členské schůzi Sdružení;
  9. schvaluje rozhodnutí a stanoviska pracovních komisí, která jsou předávána jménem Sdružení jiným orgánům a institucím.

Článek 7.
Výkonný tajemník Sdružení (vedoucí Sekce)

 1. Tajemník Sdružení zajišťuje každodenní činnost Sdružení a jedná jeho jménem.
 2. Tajemníka vybírá a jmenuje výběrová komise stanovená předsednictvem Sdružení.
 3. Je zaměstnancem ČSZE nebo vykonává svou činnost na základě mandátní smlouvy.
 4. Platové podmínky tajemníka stanovuje předseda předsednictva Sdružení.
 5. Organizuje činnost Sdružení a odpovídá za ni předsednictvu Sdružení.
 6. Zastupuje Sdružení jménem sekce ČSZE u státních a veřejných orgánů a obdobných organizacích.
 7. Zajišťuje hospodaření s finančními prostředky Sdružení.
 8. Eviduje a inventarizuje hmotný a nehmotný majetek Sdružení.
 9. Řídí administrativní agendu Sdružení včetně aktualizace webových stránek SVSE.

 

Článek 8.
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří v rámci rozpočtu, schváleného výroční členskou schůzí.
 2. Příjmy, náklady a finanční rezerva jsou vedeny samostatně na zvláštním podúčtu v rámci účetnictví ČSZE.
 3. Účtování a administrativu s tím spojenou zajišťuje ČSZE dle svých zásad ekonomického řízení.
 4. Dispoziční právo na čerpání finančních prostředků ze samostatného finančního účtu má předseda předsednictva a tajemník Sdružení.
 5. Příjmy Sdružení jsou tvořeny:
 • úhradami za služby, které Sdružení poskytuje svým členům v rámci hlavní činnosti, jejichž obsah je vymezen článkem 3 Statutu;
 • příjmy z členských příspěvků;
 • výnosy z pořádaných seminářů a konferencí;
 • příjmy z propagace;
 • dary, sponzorskými a jinými příspěvky na činnost Sdružení.
 1. Úhrada „Služeb“ členem Sdružení je uznatelným daňovým nákladem a příjem Sdružení za „Služby “ je zdanitelným příjmem ČSZE z pohledu daně z příjmu.

 

Článek 9.
Statutární a dozorčí orgány

Pro Sdružení nejsou zřizovány samostatné statutární a dozorčí orgány.

Článek 10.
Změna statutu a zánik Sdružení

 1. Statut může být změněn pouze na základě rozhodnutí členské schůze při schválení nejméně dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů.
 2. Převod Sdružení na samostatnou právnickou osobu nebo zánik Sdružení může být proveden pouze na základě rozhodnutí členské schůze Sdružení. Toto rozhodnutí musí být schváleno nejméně dvoutřetinovou většinou všech členů.
 3. V souvislosti s převodem Sdružení na samostatnou právnickou osobu musí být převedeny prostředky ze zvláštního podúčtu Sdružení u ČSZE a veškerý hmotný a nehmotný majetek musí být převeden vhodnou formou z ČSZE na SVSE.

Článek 11.
Závěrečná ustanovení

Statut byl schválen Ustavující členskou schůzí Sdružení velkých spotřebitelů energie dne 25. února 1999 v Praze.

Statut byl změněn Výroční členskou schůzí Sdružení velkých spotřebitelů energie dne 28. 2. 2001 v Praze.

Statut byl změněn Výroční členskou schůzí Sdružení velkých spotřebitelů energie dne 18. 2. 2004 v Praze.

Statut byl změněn Výroční členskou schůzí Sdružení velkých spotřebitelů energie dne 8. 3. 2007 v Praze s následným korespondenčním hlasováním.

Statut byl změněn Výroční členskou schůzí Sdružení velkých spotřebitelů energie dne 29. 3. 2017 v Praze.

Statut byl změněn Výroční členskou schůzí Sdružení velkých spotřebitelů energie dne 22. 6. 2022 v Praze s následným korespondenčním hlasováním.