Program činnosti

Program práce Sdružení na rok 2022

(období duben 2022 až březen 2023)

SVSE zajišťuje prezentaci názorů členů a hájí jejich zájmy vůči státním i nezávislým orgánům a obchodním partnerům. Program práce je z tohoto důvodu pojat jako rámcový, přičemž lze předpokládat, že hlavní náplní práce bude reakce na okamžitou situaci v energetice a nově i v problematice ochrany klimatu.

Hlavní aktivity pro rok 2022

  • Prosazování opatření k zmírnění vlivu vysokých cen energií na konkurenceschopnost průmyslu
  • Příprava paragrafového znění nového Energetického zákona.
  • Podílet se na zpracování nového designu trhu s energiemi a tarifní soustavy (DITS)
  • Implementace plynárenského balíčku EU.
  • Podpora zvyšování energetické efektivity průmyslu čerpáním dotací z Modernizačního fondu.
  • Účast v pracovních skupinách při ERÚ, MPO a MŽP
  • Účast v řídicí i pracovních skupinách pro energetiku a ŽP při HK ČR. Prostřednictvím HK se účastnit připomínkového řízení zasílat připomínky k české i evropské legislativě
  • Spolupracovat s oborovými svazy a MPO na implementaci strategie dekarbonizace průmyslu.
  • V rámci členství v IFIEC Europe se zúčastňovat zasedání předsednictva, VH a vybraných schůzek pracovních skupin
  • Zorganizovat benchmarkingové cenové šetření a prezentovat výsledky
  • Zorganizovat minimálně 2 odborné semináře.

Plán práce byl projednán a schválen na výroční členské schůzi SVSE 6.4. 2022 v Praze.

Ing. Jaromír Vorel, předseda předsednictva SVSE

Ing. Karel Šimeček, výkonný tajemník SVSE