Program činnosti

Program práce Sdružení na rok 2021

(období duben 2021 až březen 2022)

SVSE zajišťuje prezentaci názorů členů a hájí jejich zájmy vůči státním i nezávislým orgánům a obchodním partnerům. Program práce je z tohoto důvodu pojat jako rámcový, přičemž lze předpokládat, že hlavní náplní práce bude reakce na okamžitou situaci v energetice a nově i v problematice ochrany klimatu.

Hlavní aktivity pro rok 2021

 • Malá novela EZ a ZPOZE a v návaznosti na ně dopracování Vyhlášky o PRTE, Vyhlášky o připojení a CR 2022
 • Příprava paragrafového znění nového Energetického zákona.
 • Příprava prováděcí legislativy pro Kompenzaci nepřímých nákladů na další období, dle direktivy EU.
 • Podpora zvyšování energetické efektivity průmyslu čerpáním dotací z Modernizačního fondu formou Dobrovolných dohod.
 • Účast v pracovních skupinách při ERÚ, MPO a MŽP
 • Účast v řídicí i pracovních skupinách pro energetiku a ŽP při HK ČR. Prostřednictvím HK se účastnit připomínkového řízení zasílat připomínky k české i evropské legislativě
 • Spolupracovat s oborovými svazy a MPO na zpracování strategie dekarbonizace průmyslu.
 • V rámci členství v IFIEC Europe se zúčastňovat zasedání předsednictva, VH a vybraných schůzek pracovních skupin
 • Zajistit přestup SVSE od AEM k ČSZE dle postupu, schváleného na VČS
 • Zorganizovat benchmarkingové cenové šetření a prezentovat výsledky
 • Zorganizovat minimálně 2 odborné semináře, další ve spolupráci s EGÚ Brno.

Plán práce byl projednán a schválen na výroční členské schůzi SVSE 22.6. 2021 v Praze.

Ing. Jaromír Vorel, předseda předsednictva SVSE

Ing. Karel Šimeček, výkonný tajemník SVSE